კვლევები

კერძო სექტორში დასაქმებულთა უფლებრივი
მდგომარეობის კვლევა ქუთაისში

brot


გენედრული პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია

picgeo


მოკვლევაანკეტირება 

„მეწარმე ქალთა ფონდის“ ორგანიზებით  2015 წლის  12-13-14-15  ივნისს  ლეჩხუმის  რაინის  სამ სოფელში: სოფ. ქვედა ცაგერი,  გვესო და სოფ. ჩხუტელი  ჩატარდა მოკვლევა-ანკეტირება.   სულ  გამოიკითხა:  800  ადამიანი.
მოკვლევა -ანკეტირების საფუძველზე  
სამ  სოფელში: ქვედა ცაგერში,  გვესოში  და ჩხუტელში გამოიკვეთა ქალთა საჭიროებები:

●ტრენინგის ჩატარება  ქალთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
მასტერ-კლასების ჩატარება  სხვადასხვა  პროფესიების  გაცნობა-ათვისების მიზნით.
● სოფლის  მოსახლეობის   პრობლემების   ადვოკატირებისათვის  ადგილობრივ თვითმმართველობასთან   ურთიერთობის  ხელშეწყობა.

თარიღი :12.06.15